Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HARDWERK FOGELTJE

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

ONDER DEZE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN:

  1. CONSUMENT: ONDER KLANT WORDT VERSTAAN IEDERE BEZOEKER VAN DE WEBSHOP, NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON, DIE VIA COM EEN BESTELLING PLAATST.
  2. DAG: KALENDERDAG;
  3. DUURTRANSACTIE: EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND MET BETREKKING TOT EEN REEKS VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, WAARVAN DE LEVERINGS- EN/OF AFNAMEVERPLICHTING IN DE TIJD IS GESPREID;
  • DUURZAME GEGEVENSDRAGER: ELK MIDDEL DAT DE CONSUMENT OF ONDERNEMER IN STAAT STELT OM INFORMATIE DIE AAN HEM PERSOONLIJK IS GERICHT, OP TE SLAAN OP EEN MANIER DIE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING EN ONGEWIJZIGDE REPRODUCTIE VAN DE OPGESLAGEN INFORMATIE MOGELIJK MAAKT.
  • MODELFORMULIER: HET MODELFORMULIER VOOR HERROEPING DIE DE ONDERNEMER TER BESCHIKKING STELT DIE EEN CONSUMENT KAN INVULLEN WANNEER HIJ GEBRUIK WIL MAKEN VAN ZIJN HERROEPINGSRECHT.
  • ONDERNEMER: DE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DIE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN OP AFSTAND AAN CONSUMENTEN AANBIEDT;
  • OVEREENKOMST OP AFSTAND: EEN OVEREENKOMST WAARBIJ IN HET KADER VAN EEN DOOR DE ONDERNEMER GEORGANISEERD SYSTEEM VOOR VERKOOP OP AFSTAND VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, TOT EN MET HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST UITSLUITEND GEBRUIK GEMAAKT WORDT VAN ÉÉN OF MEER TECHNIEKEN VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND;
  • TECHNIEK VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND: MIDDEL DAT KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST, ZONDER DAT CONSUMENT EN ONDERNEMER GELIJKTIJDIG IN DEZELFDE RUIMTE ZIJN SAMENGEKOMEN.
  • ALGEMENE VOORWAARDEN: DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONDERNEMER.

ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

HARDWERK FOGELTJE V.O.F.

NIEUWESTAD 125, 8911 CP, LEEUWARDEN. +31655735588 +3150678756. [email protected]

KVK-NUMMER:856412582  
BTW-IDENTIFICATIENUMMER: NL856412582B01
REKENINGNUMMER: NL29ABNA0597322449 T.N.V. HARDWERK FOGELTJE V.O.F.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID
3.1 DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE BESTELLINGEN VIA DE WEBSHOP HARDWERKFOGELTJE.COM.

3.2 DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING AANVAARDT DE KLANT DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

3.3 VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN UITSLUITEND WORDEN AFGEWEKEN INDIEN DIT UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN EN IN WELK GEVAL DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONVERKORT VAN KRACHT BLIJVEN.

3.4 SITUATIES DIE NIET IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN GEREGELD, DIENEN TE WORDEN BEOORDEELD ‘NAAR DE GEEST’ VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

3.5 ONDUIDELIJKHEDEN OVER DE UITLEG OF INHOUD VAN ÉÉN OF MEERDERE BEPALINGEN VAN ONZE VOORWAARDEN, DIENEN UITGELEGD TE WORDEN ‘NAAR DE GEEST’ VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

3.6 HARDWERK FOGELTJE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD TE WIJZIGEN OF AAN TE VULLEN. 

ARTIKEL 4 PERSOONSGEGEVENS

4.1 DE GEGEVENS DIE DOOR DE KLANT WORDEN VERSTREKT, WORDEN DOOR HARDWERK FOGELTJE VERTROUWELIJK BEHANDELD EN WORDEN GEBRUIKT VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:
– VERWERKEN VAN DE BESTELLING, DE BETALING DAARVAN EN DE BEZORGING OP HET JUISTE AFLEVERADRES
– BEVORDEREN VAN DE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID VAN DE EIGEN WEBSHOP
– IN DE TOEKOMST EVENTUELE INFORMATIE VERSTREKKING OVER NIEUWE UPDATES, MOGELIJKE AANBIEDINGEN EN NIEUWSBRIEF (INDIEN DE KLANT ERVOOR HEEFT GEKOZEN)

ARTIKEL 5 HET AANBOD

5.1 HARDWERK FOGELTJE VERKOOPT VEELAL GEBRUIKTE ARTIKELEN (VINTAGE, INDUSTRIEEL, BROCANTE, TWEEDEHANDS), HIERBIJ ZIJN EVENTUELE GEBRUIKSSPOREN NIET UIT TE SLUITEN. ZONDER OPVRAGEN VAN NADERE INFORMATIE GAAT U AKKOORD MET DE STAAT WAARIN HET ARTIKEL ZICH BEVINDT. WIJ PROBEREN ZO ZORGVULDIG MOGELIJK IN DE PRODUCTOMSCHRIJVING TE ZETTEN IN WELKE STAAT HET PRODUCT OP DAT MOMENT IS. MOCHT U ER PRIJS OP STELLEN DAT WIJ GOEDEREN KOMEN BEZORGEN, DAN RADEN WIJ U AAN HET PRODUCT EERST TE KOMEN BEKIJKEN. ZO WEET U ZEKER DAT DE STAAT VAN HET PRODUCT AANSLUIT BIJ UW VERWACHTINGEN. HEEFT U BIJ UW BESTELLING AANGEGEVEN DAT U DE PRODUCTEN (ZONDER BEZICHTIGING VOORAF) BEZORGD WIL HEBBEN, DAN GAAT U ER AUTOMATISCH MEE AKKOORD DAT U, INDIEN HET PRODUCT NIET AANSLUIT BIJ UW VERWACHTINGEN, DE BEZORGKOSTEN ZULT VOLDOEN PLUS 25% VAN HEET AANKOOPBEDRAG. DEZE BEZORGKOSTEN DIE DAN VERGOED DIENEN TE WORDEN, WORDEN AANGEVEN OP DE WEBSITE. DE 25% VAN HET AANKOOPBEDRAG TER COMPENSATIE VAN GEMAAKTE UREN EN BEZEKOSTEN.

5.2 INFORMATIE, OMSCHRIJVING, FOTO’S/ AFBEELDINGEN, MEDEDELINGEN MONDELING, TELEFONISCH OF VIA E-MAIL VERSTREKT DOOR HARDWERK FOGELTJE MET BETREKKING TOT HET AANBOD WORDEN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK (WEER)GEGEVEN OF GEDAAN. HARDWERK FOGELTJE GARANDEERT ECHTER NIET DAT ALLE AANBIEDINGEN EN PRODUCTEN VOLLEDIG MET DE GEGEVEN INFORMATIE ETC. IN OVEREENSTEMMING ZIJN. AFWIJKINGEN KUNNEN IN BEGINSEL GEEN AANLEIDING ZIJN TOT SCHADEVERGOEDING EN/OF ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST. INDIEN HET PRODUCT IN OVERDUIDELIJKE MATE AFWIJKT VAN DE GEGEVENS OP DE WEBSITE, ZAL HARDWERK FOGELTJE PASSENDE MAATREGELEN TREFFEN OM DE KLANT TEGEMOET TE KOMEN.

5.3 HARDWERK FOGELTJE VERKOOPT VERLICHTING (LAMPEN) VEELAL MET DE ORIGINELE BEDRADING DIE NIET ALTIJD (MEER) AAN DE HUIDIGE REGELS/ MAATSTAVEN VOLDOEN. HARDWERK FOGELTJE RAADT AAN, VOOR GEBRUIK, EEN ELEKTRICIEN TE RAADPLEGEN. HARDWERK FOGELTJE VERKOOPT DE LAMP NORMALITER EXCLUSIEF GLOEILAMP.

5.4 HARDWERK FOGELTJE KAN NIET AAN HAAR AANBOD WORDEN GEHOUDEN INDIEN DE KLANT, NAAR TERMIJN VAN REDELIJKHEID IN MAATSCHAPPELIJKE OPVATTINGEN, HAD BEHOREN TE BEGRIJPEN DAT HET AANBOD EEN KENNELIJKE VERGISSING OF VERSCHRIJVING BEVAT.

5.5 DOORDAT ONZE PRODUCTEN BIJ HARDWERK FOGELTJE NIET DIRECT VAN DE SITE VERWIJDERD KUNNEN WORDEN NA BESTELLING IS HET MOGELIJK DAT EEN PRODUCT DOOR TWEE KLANTEN TEGELIJK WORDT BESTELD/AANGEVRAAGD. ALS DIT GEBEURD WORDT HET PRODUCT VERKOCHT AAN DEGENE WIE HET PRODUCT ALS EERST BESTELD HEEFT. WIJ PROBEREN DE ANDERE PARTIJ HIER OOK ZORGVULDIG VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN.

ARTIKEL 6 PRIJZEN & BETALING

6.1 ALLE DOOR HARDWERK FOGELTJE VERMELDE PRIJZEN ZIJN UITGEDRUKT IN EURO´S.  ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF VERZEND- OF BEZORGKOSTEN.

6.2 ZO’N 99% VAN DE DOOR HARDWERK FOGELTJE AANGEBODEN ARTIKELEN ZIJN MARGEARTIKELEN (DUS GEEN BTW-ARTIKELEN) EN VALLEN ONDER DE MARGEREGELING. BIJ MARGEARTIKELEN WORDT ER GEEN BTW VERMELD OP DE FACTUUR. DE BTW IS DUS NIET AFTREKBAAR.

6.3 BESTELLINGEN VIA DE WEBSITE VAN HARDWERK FOGELTJE KUNNEN OP DE VOLGENDE MANIEREN WORDEN BETAALD:

– CONTANTE BETALING BIJ AFHALEN VAN BESTELLING (DIT GEBEURT OP AFSPRAAK, IN OVERLEG MET DE KLANT).
– BETALING VOORAF VIA BANKOVERSCHRIJVING; DE KLANT MAAKT HET VERSCHULDIGDE BEDRAG OVER OP BANKREKENING (IBAN): NL28ABNA0597322449 T.A.V. HARDWERK FOGELTJE ONDER VERMELDING VAN DE ARTIKELOMSCHRIJVING. BINNEN EEN TERMIJN VAN MAXIMAAL 7 DAGEN MOET HET VERSCHULDIGDE BEDRAG OP DESBETREFFENDE BANKREKENING ZIJN BIJGESCHREVEN. BIJ OVERSCHRIJDING VAN DEZE TERMIJN WORDT DE OVEREENKOMST AUTOMATISCH ONTBONDEN DOOR HARDWERK FOGELTJE.

6.4 HET BESTELDE PRODUCT KAN PAS WORDEN OPGEHAALD OF WORDT PAS BEZORGD ZODRA HET VOLLEDIGE TOTAALBEDRAG OP DE BOVENSTAANDE BANKREKENING IS BIJGESCHREVEN OP BOVENSTAANDE REKENINGNUMMER. BIJ OPHALEN IS HET OOK MOGELIJK OM CONTANT TE BETALEN. ZODRA EEN ARTIKEL BESTELD IS, WORDT DIT ITEM VOOR U GERESERVEERD.

6.5 HARDWERK FOGELTJE BEHOUDT ZICH UITDRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM DE PRIJZEN TE WIJZIGEN, IN HET BIJZONDER WANNEER DAT OP GROND VAN (WETTELIJKE) VOORSCHRIFTEN NOODZAKELIJK IS.

6.6 SPECIALE AANBIEDINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG VOOR DE GELDIGHEIDSDUUR ZOALS VERMELD OP DE WEBSITE MET BETREKKING TOT DIE SPECIALE AANBIEDING.

6.7 INDIEN DE KLANT ZICH NIET IN HET LAND VAN VERZENDING BEVINDT, IS DE KLANT AANSPRAKELIJK VOOR DE EVENTUEEL VERSCHULDIGDE OMZETBELASTING EN/OF INVOERRECHTEN.

6.8 ALLE PRIJZEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK – EN ZETFOUTEN. VOOR DE GEVOLGEN VAN DRUK – EN ZETFOUTEN WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD. BIJ DRUK – EN ZETFOUTEN IS DE ONDERNEMER NIET VERPLICHT HET PRODUCT VOLGENS DE FOUTIEVE PRIJS TE LEVEREN.

6.9 VOOR ZOVER NIET ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, DIENEN DE DOOR DE CONSUMENT VERSCHULDIGDE BEDRAGEN TE WORDEN VOLDAAN BINNEN 7 WERKDAGEN.

6.10 DE CONSUMENT HEEFT DE PLICHT OM ONJUISTHEDEN IN VERSTREKTE OF VERMELDE BETAALGEGEVENS ONVERWIJLD AAN DE ONDERNEMER TE MELDEN.

6.11 IN GEVAL VAN WANBETALING VAN DE CONSUMENT HEEFT DE ONDERNEMER BEHOUDENS WETTELIJKE BEPERKINGEN, HET RECHT OM DE VOORAF AAN DE CONSUMENT KENBAAR GEMAAKTE REDELIJKE KOSTEN IN REKENING TE BRENGEN.

6.12 AANBETALING: MOCHT U NOG TWIJFELEN OVER DE KOOP DAN KUNT U HET PRODUCT BIJ HARDWERK FOGELTJE 1 DAG RESERVEREN, DIT IS KOSTELOOS. NA DEZE DAG GAAN WE OVER TOT EEN KOOP OF ZAL HET PRODUCT WEER ONLINE WORDEN AANGEBODEN. 

ZODRA U HET PRODUCT LANGER DAN 1 DAG WILT RESERVEREN, DAN ZAL HET TOTAALBEDRAG VAN HET DESBETREFFENDE BEDRAG VOLLEDIG MOETEN WORDEN AANBETAALD. U HEEFT DAN IN TOTAAL 2 WEKEN (VAN BESTELLING TOT OPHALEN PRODUCT) OM HET PRODUCT OP TE HALEN. MOCHT U TOCH AFZIEN VAN HET PRODUCT, DAN ZULLEN DE KOSTEN WORDEN GERETOURNEERD IN DE VORM VAN EEN TEGOEDBON.  

 

ARTIKEL 7 LEVERING7.1 OPHALEN VAN DE GOEDEREN KAN ENKEL TIJDENS OPENINGSTIJDEN VAN HARDWERK FOGELTJE OP NIEUWESTAD 125 ,LEEUWARDEN.

7.2 VOOR BESTELLINGEN VANUIT HET BUITENLAND DIENT EERST VIA E-MAIL CONTACT TE WORDEN OPGENOMEN OVER DE HOOGTE VAN DE VERZENDKOSTEN OF BEZORGKOSTEN. BIJ LEVERINGEN IN HET BUITENLAND GELDEN AFWIJKENDE LEVERINGSVOORWAARDEN.

7.3 DE ONDERNEMER ZAL DE GROOTST MOGELIJKE ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEMEN BIJ HET IN ONTVANGST NEMEN EN BIJ DE UITVOERING VAN BESTELLINGEN VAN PRODUCTEN EN BIJ DE BEOORDELING VAN AANVRAGEN TOT VERLENING VAN DIENSTEN.

7.4 ALS PLAATS VAN LEVERING GELDT HET ADRES DAT DE CONSUMENT AAN HET BEDRIJF KENBAAR HEEFT GEMAAKT.

7.5 MET INACHTNEMING VAN HETGEEN HIEROVER IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS VERMELD, ZAL HET BEDRIJF GEACCEPTEERDE BESTELLINGEN MET BEKWAME SPOED DOCH UITERLIJK BINNEN 30 DAGEN UITVOEREN, TENZIJ CONSUMENT AKKOORD IS GEGAAN MET EEN LANGERE LEVERINGSTERMIJN. INDIEN DE BEZORGING VERTRAGING ONDERVINDT, OF INDIEN EEN BESTELLING NIET DAN WEL SLECHTS GEDEELTELIJK KAN WORDEN UITGEVOERD, ONTVANGT DE CONSUMENT HIERVAN UITERLIJK 30 DAGEN NADAT HIJ DE BESTELLING GEPLAATST HEEFT BERICHT.

ARTIKEL 8 RETOURNEREN 

8.1 INDIEN GEWENST KAN EEN ARTIKEL RETOUR GESTUURD WORDEN OP KOSTEN VAN DE KLANT. DIT GRAAG DAN Z.S.M. NA ONTVANGST MELDEN WORDEN PER EEN E-MAIL. HET ARTIKEL MOET DAN BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST IN EXACT DEZELFDE STAAT TERUG ZIJN BIJ HARDWERK FOGELTJE. HIERBIJ IS HET NOODZAKELIJK DAT U BIJ HET RETOURNEREN HET PRODUCT/ DE PRODUCTEN ZORGVULDIG VERPAKT. DE ORGINELE ONBESCHADIGDE KAARTJES AAN HET PRODUCT HANGEN, HET PRODUCT NIET GEWASSEN OF GEDRAGEN IS. HARDWERK FOGELTJE BEHOUDT ZICH HET RECHT GERETOURNEERDE ARTIKELEN TE WEIGEREN. DIT GEBEURT ECHTER ALLEEN ALS HET ARTIKEL NAAR MENING VAN HARDWERK FOGELTJE NIET AAN DE BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN VOLDOET 

8.2 HET AANKOOPBEDRAG WORDT NADAT HET PROCES VAN ARTIKEL 8.1 GOED IS VERLOPEN, VERGOED. DE RETOURKOSTEN ZIJN VOOR REKENING VAN DE KLANT. 

8.3 AANKOPEN DIE IN DE WINKEL ZIJN GEDAAN MOGEN BIJ HARDWERK FOGELTJE WORDEN GERETOURNEERD, MITS ZE IN DEZELFDE STAAT ZIJN ALS BIJ AANSCHAF. DIT MOET DAN DIRECT TELEFONISCH OF PER MAIL GEMELD WORDEN. WANNEER HET ARTIKEL BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST IN EXACT DEZELFDE STAAT TERUG IS BIJ HARDWERK FOGELTJE ZAL HET AANKOOPBEDRAG IN DE VORM VAN EEN TEGOEDBON WORDEN VERGOED. MITS DIT BINNEN DE TERMIJN VAN 14 DAGEN TERUGBRENG GARANTIE GEBEURD. NA 14 DAGEN ZAL HARDWERK FOGELTJE GEKOCHTE PRODUCTEN NIET MEER TERUGNEMEN. 

8.4 HARDWERK FOGELTJE BEHOUDT HET RECHT OM RETOURNEREN TE WEIGEREN OF OM SLECHTS EEN GEDEELTE VAN HET BEDRAG TE VERGOEDEN INDIEN HET VERMOEDEN BESTAAT DAT DE PRODUCTEN DOOR DE KLANT OF DERDEN ZIJN GEBRUIKT OF BESCHADIGD.

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 DE KLANT ERKENT UITDRUKKELIJK DAT ALLE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN WEERGEGEVEN INFORMATIE, AFBEELDINGEN/ FOTO’S, MEDEDELINGEN OF ANDERE UITINGEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN OF MET BETREKKING TOT DE INTERNETSITE OF PROMOTIE ERVAN BERUSTEN BIJ HARDWERK FOGELTJE. FOTO’S, AFBEELDINGEN VAN HARDWERK FOGELTJE MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 INDIEN ÉÉN OF BEIDE PARTIJEN GEHINDERD WORDEN ALS GEVOLG VAN EEN OMSTANDIGHEID DIE NIET TE WIJTEN IS AAN SCHULD, OVERMACHT, ZIJN BEIDE PARTIJEN NIET GEHOUDEN TOT HET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING.

10.2 PARTIJEN KUNNEN GEDURENDE DE PERIODE DAT DE OVERMACHT VOORTDUURT DE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST OPSCHORTEN. INDIEN DEZE PERIODE LANGER DUURT DAN 2 MAANDEN IS IEDER DER PARTIJEN GERECHTIGD DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN, ZONDER VERPLICHTING TOT VERGOEDING VAN SCHADE AAN DE ANDERE PARTIJ.

ARTIKEL 11 SCHADEVERGOEDING

11.1 HARDWERK FOGELTJE KAN SLECHTS AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR SCHADE, DIE AAN HAAR OPZET OF SCHULD IS TOE TE REKENEN, DAN WEL ONTSTAAN IS DOOR OMSTANDIGHEDEN DIE OP GROND VAN HAAR RISICO´S LIGGEN.

11.2 HARDWERK FOGELTJE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDEN OF VOOR GEVOLGSCHADE DOOR VERKEERD GEBRUIK OF DOOR EEN VOOR HARDWERK FOGELTJE NIET TE VOORZIEN GEBREK.

ARTIKEL 12 DE OVEREENKOMST

12.1 EEN OVEREENKOMST KOMT TOT STAND OP HET MOMENT DAT ER EEN ORDERBEVESTIGING VAN EEN KLANT PER E-MAIL IS VERZONDEN NAAR HET DOOR DE KLANT OPGEGEVEN E-MAIL ADRES OF ZODRA ER VIA DE MAIL OF TELEFOON EEN OVEREENKOMST IS GESLOTEN. ZODRA DE ORDER IS BEVESTIGD VIA EEN VAN DEZE MEDIA, HEBBEN DE KLANT EN HARDWERK FOGELTJE EEN GELDIGE OVEREENKOMST. DEZE BEVESTIGING GELDT HIERBIJ, VOOR ZOVER DE WET DIT TOE LAAT, ALS EEN VERMOEDEN VAN BEWIJS.

12.2 ALLEEN BESTELLINGEN MET DUIDELIJK VERMELDE NAAM, ADRESGEGEVENS EN TELEFOONNUMMER EN ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN DOOR HARDWERK FOGELTJE.

12.3 GERESERVEERDE ITEMS WORDEN MAXIMAAL 1 DAG VASTGEHOUDEN. NA DEZE DAG WORDEN GERESERVEERDE ITEMS WEER TE KOOP AANGEBODEN, MITS ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

12.4 DE ONDERNEMER KAN ZICH – BINNEN WETTELIJKE KADERS – OP DE HOOGTE STELLEN OF DE CONSUMENT AAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTINGEN KAN VOLDOEN, EVENALS VAN AL DIE FEITEN EN FACTOREN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR EEN VERANTWOORD AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND. INDIEN DE ONDERNEMER OP GROND VAN DIT ONDERZOEK GOEDE GRONDEN HEEFT OM DE OVEREENKOMST NIET AAN TE GAAN, IS HIJ GERECHTIGD GEMOTIVEERD EEN BESTELLING OF AANVRAAG TE WEIGEREN OF AAN DE UITVOERING BIJZONDERE VOORWAARDEN TE VERBINDEN.

ARTIKEL 13 CONFORMITEIT EN GARANTIE

13.1 EVENTUELE GEBREKEN OF VERKEERD GELEVERDE PRODUCTEN DIENEN BINNEN 1 DAG NA LEVERING AAN DE ONDERNEMER SCHRIFTELIJK TE WORDEN GEMELD.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

14.1 OP OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE ONDERNEMER EN DE CONSUMENT WAAROP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BETREKKING HEBBEN, IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING. OOK INDIEN DE CONSUMENT WOONACHTIG IS IN HET BUITENLAND.

14.2 HET WEENS KOOPVERDRAG IS NIET VAN TOEPASSING.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »